ویکی پابجی
wikipubg

streamers

quick access

نقشه ها

Erangel

Erangel

Miramar

Miramar

Sanhok

Sanhok

Vikendi

Vikendi

GEOGRAPHY – بررسی جغرافیایی
Erangel

8×8

ابعاد – KM

51.47%

نسبت خشکی

48.53%

نسبت دریا

58.71%

محدوده قابل پَرِش

Miramar

8×8

ابعاد – KM

80.59%

نسبت خشکی

19.41%

نسبت دریا

64.79%

محدوده قابل پَرِش

Sanhok

4×4

ابعاد – KM

49.26%

نسبت خشکی

50.74%

نسبت دریا

38.47%

محدوده قابل پَرِش

Vikendi

6×6

ابعاد – KM

40.29%

نسبت خشکی

59.71%

نسبت دریا

58.78%

محدوده قابل پَرِش

EQUIPMENT SPOWN – پراکندگی تجهیزات
Erangel

633

وسائط نقلیه

24,058

لوت پخش شده

4,689

اسلحه پخش شده

Miramar

452

وسائط نقلیه

43,343

لوت پخش شده

7,929

اسلحه پخش شده

Sanhok

198

وسائط نقلیه

13,889

لوت پخش شده

4,546

اسلحه پخش شده

Vikendi

336

وسائط نقلیه

28,614

لوت پخش شده

5,443

اسلحه پخش شده

join our bIggest community