ویکی پابجی
wikipubg

streamers

quick access

دارو و مهمات

مهمّات
9mm

9mm

.45 ACP

.45 ACP

5.56mm

5.56mm

Flare

Flare

7.62mm

7.62mm

.300 Magnum

.300 Magnum

12 Gauge

12 Gauge

bolt

bolt

OVERVIEW – بررسی کُلی
9mm

0.38

فضای قابل اشغال

ACP

0.4

فضای قابل اشغال

5.56mm

0.5

فضای قابل اشغال

Flare

0.5

فضای قابل اشغال

7.62mm

0.7

فضای قابل اشغال

magnum

1

فضای قابل اشغال

gauge

1.25

فضای قابل اشغال

bolt

2

فضای قابل اشغال

سلامتی
Bandage

Bandage

قابل استفاده برای جراحات کوچک و جزئی در کوتاه ترین زمان

First Aid Kit

First Aid Kit

مجموعه ای از لوازم و تجهیزات است که برای درمان پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد

Med Kit

Med Kit

قوی تر از هر دارویی که بتوانید تصور کنید اما زمان استفاده از آن طولانیست

OVERVIEW – بررسی کُلی
Bandage

+10%

مقدار اثرگذاری

4.00s

زمان استفاده

75%

محدودیت

بله

قابل استفاده در ماشین

بله

اثرگذاری بمرور زمان

2

فضای قابل اشغال

First Aid

75%

مقدار اثرگذاری

5.90s

زمان استفاده

75 HP

محدودیت

خیر

قابل استفاده در ماشین

خیر

اثرگذاری بمرور زمان

10

فضای قابل اشغال

Med Kit

100%

مقدار اثرگذاری

7.90s

زمان استفاده

100HP

محدودیت

خیر

قابل استفاده در ماشین

خیر

اثرگذاری بمرور زمان

20

فضای قابل اشغال

تقویت
Energy Drink

Energy Drink

نوشابه انرژی زا حاوی قند و ترکیبات محرک

Painkiller

Painkiller

با چند قرص درد خود را سریع تسکین دهید

Adrenaline Syringe

Adrenaline Syringe

احساس یک کودک را به شما منتقل میکند

OVERVIEW – بررسی کُلی
Energy Drink

+40%

مقدار اثرگذاری

4.00s

زمان استفاده

بله

قابل استفاده در ماشین

4

فضای قابل اشغال

PainKiller

+60%

مقدار اثرگذاری

5.90s

زمان استفاده

بله

قابل استفاده در ماشین

10

فضای قابل اشغال

Adrenaline

100%

مقدار اثرگذاری

5.90s

زمان استفاده

بله

قابل استفاده در ماشین

20

فضای قابل اشغال

join our bIggest community