ویکی پابجی
wikipubg

streamers

quick access

آسیب رسی

OVERVIEW – بررسی کُلی
سر

+50.00%

مشت

+50.00%

سلاح سرد

+100.00%

Pistol

+80.00%

SMG

+50.00%

Shotgun

+135.00%

Rifle

+135.00%

DMR

+150.00%

Sniper

+130.00%

LMG

بدن

مشت

سلاح سرد

Pistol

SMG

Shotgun

Rifle

+5.00%

DMR

+10.00%

Sniper

LMG

دست

+20.00%

مشت

+20.00%

سلاح سرد

Pistol

+20.00%

SMG

-10.00%

Shotgun

-10.00%

Rifle

-5.00%

DMR

-5.00%

Sniper

-10.00%

LMG

پا

+20.00%

مشت

+20.00%

سلاح سرد

Pistol

+20.00%

SMG

-10.00%

Shotgun

-10.00%

Rifle

-5.00%

DMR

-5.00%

Sniper

-10.00%

LMG

لگن/باسَن

مشت

سلاح سرد

Pistol

SMG

Shotgun

Rifle

+5.00%

DMR

+10.00%

Sniper

LMG

join our bIggest community