ویکی پابجی
wikipubg

SoBiX

متولد 8 اردیبهشت سال 1376 در اصفهان
: 941

برای این استریمر اطلاعات دقیقی در دسترس نیست
در اولین فرصت و پس از بررسی تیم پشتیبانی این بخش تکمیل میگردد

streamers

quick access