ویکی پابجی
wikipubg

M Viliden

متولد 5 فروردین سال 1370 در رفسنجان
: 3,866

برای این استریمر اطلاعات دقیقی در دسترس نیست
در اولین فرصت و پس از بررسی تیم پشتیبانی این بخش تکمیل میگردد

streamers

quick access