ویکی پابجی
wikipubg

OTD-Saman

متولد 31 تیر سال 1366 در تهران
: 8,017

برای این استریمر اطلاعات دقیقی در دسترس نیست
در اولین فرصت و پس از بررسی تیم پشتیبانی این بخش تکمیل میگردد

streamers

quick access